Contact Us
Current Position: Home > Contact Us

Beijing century Wei Zhuo storage equipment Co., Ltd.

URL: www.shijiweizhuo.com

Address: Beijing city Daxing District North Zang town north Pakistan Garden No. 3 hospital

Zip code: 102629

Contact: Manager Zhai

Cell phone: 13910512095

Tel: 010-61256377

Mailbox: shijiweizhuo@126.com